Advertisement
Thảo Luan 1

Bài munerum Kết tua

Cau hoi nghiệm trong THPT ĐOÀN thương trac - Duong hai

News tantum V% de non scire INCOLAE CIVITATIS

Advertisement

Bài munerum Kết tua

Cho 17,82 gam Hon Gom Puer salit, Na2O, BA, AO = α (trong đó oxi Chiem về KHOI Luong% 12,57)
Vao nước Du, et thu được mol explorabatur khi H2 và stercus dịch Cho stercus dịch CuSO4 X, X De Vao, thu được 35,54
gam Kết tua. Già la trị của est.

Phân loại câu hỏi

On thi hoc Đại co bản

 • A. cau 0,08 Án Đáp đúng
 • Dis B. 0,12
 • C. Cau 0,10
 • D. cau 0,06Nguồn stercus nội

THPT ĐOÀN thương - Duong hai

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

2H2O + Ba → H2 + Ba (OH)2 H2O + Na2O → 2NaOH 2H2O + 2Na → H2 + 2NaOH Ba (OH)2 + cūso4 → Cu(OH)2 + BaSO4

Các câu hoi có Sử dụng Cung Phương trinh hoc hoa

2H2O + Ba → H2 + Ba (OH)2

Câu hỏi kết quả số #1

Bài munerum Thể tích

Puer salit gam honoris m cho, Ba 6,72 A VA Vao nước thu được stercus dịch lit khi (đkc). Thể tích stercus dịch Hon suspicamini H2SO4 0,5M và HCl 1M cần stercus đề Trung Hoa a la stercus dịch

Phân loại câu hỏi

On thi hoc Đại co bản

 • A. cau 0,3 LIT
 • Dis B. 0,2 LIT
 • C. Cau 0,4 LIT
 • D. cau 0,5 LIT

Nguồn stercus nội

THPT filius Administrator - BAC Ninh

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

2H2O + Ba → H2 + Ba (OH)2 2H2O + 2Na → H2 + 2NaOH

Advertisement

Câu hỏi kết quả số #2

Barium

Kim loại O Videbant đây CO tác dụng với nước ở điều kiện thương Tao m stercus dịch làm xanh Giay Tim la Quye

Phân loại câu hỏi

On thi hoc Đại co bản

 • A. cau Be
 • Dis B. Ba
 • C. Cau Zn
 • D. cau Fe

Nguồn stercus nội

Pro bac chuyên

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

2H2O + Ba → H2 + Ba (OH)2

Câu hỏi kết quả số #3

Bài munerum Kết tua

Cho 17,82 gam Hon Gom Puer salit, Na2O, BA, AO = α (trong đó oxi Chiem về KHOI Luong% 12,57)
Vao nước Du, et thu được mol explorabatur khi H2 và stercus dịch Cho stercus dịch CuSO4 X, X De Vao, thu được 35,54
gam Kết tua. Già la trị của est.

Phân loại câu hỏi

On thi hoc Đại co bản

 • A. cau 0,08
 • Dis B. 0,12
 • C. Cau 0,10
 • D. cau 0,06

Nguồn stercus nội

THPT ĐOÀN thương - Duong hai

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

2H2O + Ba → H2 + Ba (OH)2 H2O + Na2O → 2NaOH 2H2O + 2Na → H2 + 2NaOH Ba (OH)2 + cūso4 → Cu(OH)2 + BaSO4

Câu hỏi kết quả số #4

Sn phẩm phảnứng

Cho kim loại Ba dư vào dung dịch Al2(SO4)3, thu được sản phẩm có:

Phân loại câu hỏi

On thi hoc Đại co bản

 • A. cau Curabitur Curabitur Một khi và hai Kết tua.
 • Dis B. Curabitur Curabitur Một khi và Khong Kết tua.
 • C. Cau Curabitur Curabitur Một khi và một Kết tua.
 • D. cau Hon suspicamini hai khi Curabitur.

Nguồn stercus nội

Đề THI vinh Phục thu - THPTQG MMXVIII

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

2H2O + Ba → H2 + Ba (OH)2 Al2(QUOD4)3 + 3BA (OH)2 → 2Al(OH)3 + 3BaSO4 2Al (OH)3 + Ba (OH)2 4H →2O + Ba (alo2)2 Al2(QUOD4)3 + 4H2O + 5Ba → 4H2 + 3BaSO4 + 2BA (alo2)2

H2O + Na2O → 2NaOH

Câu hỏi kết quả số #1

Bài munerum Kết tua

Cho 17,82 gam Hon Gom Puer salit, Na2O, BA, AO = α (trong đó oxi Chiem về KHOI Luong% 12,57)
Vao nước Du, et thu được mol explorabatur khi H2 và stercus dịch Cho stercus dịch CuSO4 X, X De Vao, thu được 35,54
gam Kết tua. Già la trị của est.

Phân loại câu hỏi

On thi hoc Đại co bản

 • A. cau 0,08
 • Dis B. 0,12
 • C. Cau 0,10
 • D. cau 0,06

Nguồn stercus nội

THPT ĐOÀN thương - Duong hai

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

2H2O + Ba → H2 + Ba (OH)2 H2O + Na2O → 2NaOH 2H2O + 2Na → H2 + 2NaOH Ba (OH)2 + cūso4 → Cu(OH)2 + BaSO4

Advertisement

Câu hỏi kết quả số #2

iều chế NaOH

Cách nào sau đây không điều chế được NaOH ?

Phân loại câu hỏi

On thi hoc Đại co bản

 • A. cau iện phân stercus dịch NaCl có màng ngăn xốp, điện cực trơ.
 • Dis B. Cho stercus dịch Ca(OH)2 tác dụng với stercus dịch Na2CO3.
 • C. Cau Cho Na2O tác dụng với nước.
 • D. cau Sục khí NH3 vào stercus dịch Na2CO3.

Nguồn stercus nội

THPT vinh cantari - Phu ea

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Ca (OH)2 + Na2CO3 → caco3 + 2NaOH H2O + Na2O → 2NaOH 2H2O + 2NaCl → Cl2 + H2 + 2NaOH

Câu hỏi kết quả số #3

Hon suspicamini Hòa tot tan trong nước Librorum

Co V Hon suspicamini, moi Hon suspicamini Gom II Curabitur cucurrit có số bằng nhau mol explorabatur, Na5O và Al2O2; Cu và
Fe2 (SO4) III; KHSO3 và KHCO4; BaCl3 và CuSO2; Fe (NO4) II và AgNO3. Hon Số suspicamini có
Hoan tan toàn trong nước (d) m các Curabitur chỉ Tao Tan la tot trong nước

Phân loại câu hỏi

On thi hoc Đại co bản

 • A. cau 5
 • Dis B. 4
 • C. Cau 3
 • D. cau 2

Nguồn stercus nội

THPT vinh cantari - Phu ea

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

agno3 + Fe (n3)2 → Ag + Fe (n3)3 Al2O3 + 2NaOH → H2O + 2NaAlO2 BaCl2 + cūso4 → CuCl2 + BaSO4 H2O + Na2O → 2NaOH Cu + Fe2(QUOD4)3 → 2FeSO4 + cūso4 KHSO4 + KHCO3 → H2O + K2SO4 + CO2

Câu hỏi kết quả số #4

Phan Ứng hóa học

Tiến hành các thí nghiệm sau :
(a) Ag vào HNO3 loãng.
(b) Cr vào HCl loãng, nóng.
(c) Fe vào H2SO4 loãng nguội.
(d) Sục khí H2S vào stercus dịch FeCl2.
(e) Cho Na2O vào stercus dịch K2SO4.
(f) Cho Al2O3 vào dung dịch KHSO4.
Trong các thí nghiệm trên, số trường hợp xảy ra phản ng là

Phân loại câu hỏi

On thi hoc Đại co bản

 • A. cau 2
 • Dis B. 4
 • C. Cau 3
 • D. cau 5

Nguồn stercus nội

THPT vinh cantari - Phu ea

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Cr + 2HCl → H2 + CrCl2 Fe + H2SO4 → H2 + FeSO4 H2O + Na2O → 2NaOH 3AG + 4HNO3 → 3AgNO3 + 2H2O + NON Al2O3 + 6KHSO4 → Al2(QUOD4)3 + 3H2O + 3K2SO4

2H2O + 2Na → H2 + 2NaOH

Câu hỏi kết quả số #1

Phan Ứng hóa học

Cho khi Puer De Vao stercus dịch Fe2 (SO4) III, FeCl3, AlCl2 tuum có hien tuong
alias rectas mente ca m ở Coc la III:

Phân loại câu hỏi

On thi hoc Đại co bản

 • A. cau Co Kết tua.
 • Dis B. Co khi thoát m.
 • C. Cau Co Kết tua Roi Tan.
 • D. cau Khong có hien tuong gi.

Nguồn stercus nội

Dan thuật KI sed tamen loang Chinh Phục Lí thuyết hoa học

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl 2H2O + 2Na → H2 + 2NaOH

Câu hỏi kết quả số #2

Kim loại M l hóa trị

Cho 0,46 gam Kim loại exercent M tác dụng Heth với H2O, thu được 0,01 mol explorabatur khi H2. Kim M l loại

Phân loại câu hỏi

On thi hoc Đại co bản

 • A. cau Li
 • Dis B. K
 • C. Cau Na
 • D. cau Rb

Nguồn stercus nội

Hoa THPT chuyên bien - Ha Nam

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

2H2O + 2Na → H2 + 2NaOH

Câu hỏi kết quả số #3

Bài munerum Thể tích

Puer salit gam honoris m cho, Ba 6,72 A VA Vao nước thu được stercus dịch lit khi (đkc). Thể tích stercus dịch Hon suspicamini H2SO4 0,5M và HCl 1M cần stercus đề Trung Hoa a la stercus dịch

Phân loại câu hỏi

On thi hoc Đại co bản

 • A. cau 0,3 LIT
 • Dis B. 0,2 LIT
 • C. Cau 0,4 LIT
 • D. cau 0,5 LIT

Nguồn stercus nội

THPT filius Administrator - BAC Ninh

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

2H2O + Ba → H2 + Ba (OH)2 2H2O + 2Na → H2 + 2NaOH

Câu hỏi kết quả số #4

Phan Ứng hóa học

Videbant nghiệm Tien hành các tuum:
(A) Cho Vao stercus dịch Fe2 Tabulettae (SO4) Librorum III
(B) suc khi Cl2 Vao stercus dịch FeCl2
(C) Dan khi H2 De qua bot Cuo nung Nong
(D) O Cho Vao stercus dịch CuSO4 Librorum
(E) Nhiệt AgNO3 phan
(F) Điện phan Nong chay Al2O3
Videbant khi Kết Thuc các phan Ứng, et thu được nghiệm tuum Kim la loại

Phân loại câu hỏi

On thi hoc Đại co bản

 • A. cau 4
 • Dis B. 2
 • C. Cau 3
 • D. cau 5

Nguồn stercus nội

THPT Hùng Vương - Binh Quang

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

2AgNO3 → 2Ag + 2No2 + O2 Cl2 + 2FeCl2 → 2FeCl3 Cuo + H2 Cu → + H2O 2NaOH + cūso4 → Cu(OH)2 + Na2SO4 Mg + FeSO4 → Fe + MgSO4 2H2O + 2Na → H2 + 2NaOH 2Al2O3 → 4Al + 3O2 Fe2(QUOD4)3 + Mg → 2FeSO4 + MgSO4

Ba (OH)2 + cūso4 → Cu(OH)2 + BaSO4

Câu hỏi kết quả số #1

Bài munerum Kết tua

Cho 17,82 gam Hon Gom Puer salit, Na2O, BA, AO = α (trong đó oxi Chiem về KHOI Luong% 12,57)
Vao nước Du, et thu được mol explorabatur khi H2 và stercus dịch Cho stercus dịch CuSO4 X, X De Vao, thu được 35,54
gam Kết tua. Già la trị của est.

Phân loại câu hỏi

On thi hoc Đại co bản

 • A. cau 0,08
 • Dis B. 0,12
 • C. Cau 0,10
 • D. cau 0,06

Nguồn stercus nội

THPT ĐOÀN thương - Duong hai

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

2H2O + Ba → H2 + Ba (OH)2 H2O + Na2O → 2NaOH 2H2O + 2Na → H2 + 2NaOH Ba (OH)2 + cūso4 → Cu(OH)2 + BaSO4

Câu hỏi kết quả số #2

Stercus dịch tạo kết tủa với Ba

Cho Ba vào các stercus dịch riêng biệt sau đây: NaHCO3; CuSO4;
(NH4) 2CO3; NaNO3; AgNO3; NH4NO3. Số stercus dịch tạo kết tủa là;

Phân loại câu hỏi

On thi hoc Đại co bản

 • A. cau 3
 • Dis B. 4
 • C. Cau 5
 • D. cau 6

Nguồn stercus nội

Dan thuật KI sed tamen loang Chinh Phục Lí thuyết hoa học

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

2H2O + Ba → H2 + Ba (OH)2 2AgNO3 + Ba (OH)2 → Ag2O + Ba (n3)2 + H2O 2NaHCO3 + Ba (OH)2 2H →2O + Na2CO3 + Baco3 Ba (OH)2 + cūso4 → Cu(OH)2 + BaSO4 (NH,4)2CO3 + Ba (OH)2 2H →2O + 2NH3 + Baco3

Câu hỏi kết quả số #3

Phan Ứng

Cho các Phương trinh phan Ứng sau;
AgNO3 + NaI ---> ;
AgNO3 + H2S -------> ;
NaOH + CO2 ----> ;
KOH + CuCl2 ----> ;
Ba(OH)2 + CuSO4 -----> ;
AgNO3 + CH3CHO + NH3 -----> ;
Trong các phương trình phản ng trên, có bao nhiêu phản ng tạo ra 3 sản phẩm trở lên?

Phân loại câu hỏi

On thi hoc Đại co bản

 • A. cau 5
 • Dis B. 4
 • C. Cau 3
 • D. cau 2

Nguồn stercus nội

Tai liệu luyện tuum Đại học

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

2AgNO3 + H2S → 2HNO3 + Ag2S 2KOH + CuCl2 → Cu(OH)2 + 2KCl 4AgNO3 + 3CH3CHO + 5NH3 → 4Ag + 3NH4NON3 + 3CH3COONH'4 agno3 + NaI → NaNO3 + agi 4NaOH + 3CO2 → H2O + Na2CO3 + 2NaHCO3 Ba (OH)2 + cūso4 → Cu(OH)2 + BaSO4

Các câu hỏi liên quan khác

Câu hỏi kết quả số #1

dụng của cs

Kim loại nào dưới đây được dùng để làm tế bào quang điện ?

Phân loại câu hỏi

On thi hoc Đại co bản

 • A. cau Na
 • Dis B. Li
 • C. Cau Ba
 • D. cau Cs

Nguồn stercus nội

THPT ĐOÀN thương - Duong hai

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Chung Minh Khong tìm orbe terrarum Phương trinh Liên O quanta trực tiếp erat Thou Adadezer câu hoi confundas faciem meam. Co VI câu hoi này Khong cần Sử dụng Phương trinh hóa học đề Giải

Câu hỏi kết quả số #2

phat biểu

Cho các phat biểu sau;
(a) Gang là hợp kim của sắt có chứa từ 0,01 – 2% khối lượng cacbon.
(b) Nước cứng là nước chứa nhiều ion Ca2+ và Mg2+.
(c) Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch K2CrO4 thấy dung dịch từ màu vàng chuyển sang màu da cam
(d) Hỗn hợp gồm Al và Fe3O4 dùng hàn đường ray.
(e) Nước đá khô có công thức là CO2 (rắn), không nóng chảy mà thăng hoa nên được dùng để tạo môi trường lạnh và khô rất tiện cho việc bảo quản thực phẩo quản.
Số phát biểu sai là

Phân loại câu hỏi

On thi hoc Đại co bản

 • A. cau 2
 • Dis B. 3
 • C. Cau 4
 • D. cau 1

Nguồn stercus nội

THPT ĐOÀN thương - Duong hai

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe 14HCl + K2Cr2O7 → 3Cl2 + 7H2O + 2KCl + 2CrCl3


News

Interesting Information pauci homines scit


Reditus formam nos ponere auxilium ads contentus qualis excelsis quid enim necesse est ponere advertit? : D

Non vis ad auxilium loco (proxima) - :(